Obchodné podmienky

Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný,
     vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy,
     a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho.
     Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody,
     ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
     Kupujúci nemá nárok na vrátenie prepravných nákladov. Tie uhradil, lebo služba dopravy mu bola poskytnutá.  
    
    Záručné podmienky a reklamácie
    
    Na všetok predávaný  tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, predávajúci poskytuje zákazníkovi zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov.
    Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom.
    Zákazník je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku,
    je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.
    Zodpovednosť za poškodenia v priebehu prepravy nesie dopravca.
    Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
    Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite pri preberaní, dodatočné reklamácie nemôžu byť a nebudú akceptované.
    Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby.
    Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach,
    alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou.
    Zo záruky sú vyňaté aj chyby spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym používaním výrobku.
    Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
    - nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
    - neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
    - uplynutím záručnej doby tovaru,
    - mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
    - používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
    - neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
    - poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
    - poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
    - poškodením tovaru náhodnou skazou,
    - neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou,
    - zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
    
    
    Ochrana osobných údajov
    
    Všetky obchodné vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami legislatívy SR.
    Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,
    číslo telefónu a mailovú adresu.
    Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu
    (na kontaktnú osobu) a mailovú adresu.
    Kupujúci potvrdením objednávky vyhlasuje, že súhlasí v zmysle úst. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
    aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával
    ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade
    s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
    Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
    Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.